Ушенко О. Г., Вовк Ю. М., Антонюк О. П.

ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРИЧНА ДІАГНОСТИКА ЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ, М’ЯЗОВОЇ ТА СПОЛУЧНОЇ ТКАНИН


Про автора:

Ушенко О. Г., Вовк Ю. М., Антонюк О. П.

Рубрика:

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Експериментально виявлено діапазони зміни DR(i) статистичних моментів 1-го-4-го порядків розподілі матриці Джонса та статистичні моменти, кореляційні параметри (середнє, дисперсія, асиметрія, ексцес, півширина L, дисперсія W), розподілу елементу D11 (х, y) матриці Джонса та фазового зсуву Dθ11 (х, y) для епітеліальної, м’язової та сполучної тканин стінки тонкої та товстої кишки у нормі та патології.

Ключові слова:

лазерна поляриметрія, біологічні тканини

Список цитованої літератури:

  1. Ushenko AG. Polyarizatsionnaya struktura biospeklov i depolyarizatsiya lazernogo izlucheniya. Opt. i spektr. 2000;89(4):651-4. [in Russian].
  2. Ushenko OH, Pishak VP, Anhelskyy OV, Yermolenko SB, Hryhoryshyn PM. Lazerna polyarymetrychna diahnostyka v biolohiyi ta medytsyni. Pid red. VP Pishaka i OG Ushenka. Chernivtsi: Medakademiya; 2000. 271 s. [in Ukrainian].
  3. Angelskiy OV, Burkovets DN, Kovalchuk AV, Khanson SG. Fraktalnoye opisaniye sherokhovatykh poverkhnostey. Appl. Optik. 2002;41:4620-9. [in Russian].
  4. Ushenko AG. Vektornaya struktura lazernykh biospekl-poley i polyarizatsionnaya diagnostika kollagenovykh struktur kozhi. Lazernaya fizika. 2000;10(5):1143-9. [in Russian].
  5. De Bur DF, Milner TE, Nelson DzhS. Dvumernaya vizualizatsiya dvoynogo lucheprelomleniya v biologicheskoy tkani s ispolzovaniyem fazovoy i polyarizatsionno-chuvstvitel’noy opticheskoy kogerentnoy tomografii. Optik Lett. 1997;22:934-43. [in Russian].
  6. Pishak VP, Ushenko OG, Anhelskyy OV. Lazerna polyarymetrychna diahnostyka v biolohiyi ta medytsyni [monohrafiya]. Pid red. VP Pishaka ta OH Ushenka. Chernivtsi: Medakademiya; 2000. 305 s. [in Ukrainian].
  7. Anhelskyy OV, Ushenko AH, Pishak VP. Polyaryzatsiyno-korelyatsiyna obrobka zobrazhen statystychnykh ob’yektiv u vizualizatsiyi ta topolohichnoyi rekonstruktsiyi yikh fazovoyi neodnoridnosti. Proc. SPIE. 1999;4016:419-24. [in Ukrainian].
  8. Ushenko YuA, Olar OI, Dubolazov AV. Myuller-matrychna diahnostyka optychnykh vlastyvostey, vlastyvykh polikrystalichnym merezham plazmy krovi lyudyny. Fizyka napivprovidnykiv, kvantova elektronika ta optoelektronika. 2011;14(1):98-105. [in Ukrainian].
  9. Ushenko OG, Pishak VP, Anhelskyy OV, Yermolenko SB, Pishak OV, Ushenko SA. Lazery v biolohiyi i medytsyni. Chernivtsi: Medakademiya; 2000. 277 s. [in Ukrainian].
  10. Tuchyn VV. Yssledovanye byotkaney metodamy svetorasseyanyya. Uspekhy fyz. nauk. 1997;167:517-39. [in Russian]. 

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 1 Том 1 (148), 2019 рік , 247-250 сторінки, код УДК 611.018.6+611.018.2]:611-073.55

DOI: