Білокур Д. О.

ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ОСІБ З КОНТАМІНОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Про автора:

Білокур Д. О.

Рубрика:

ФІЗІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Вивчали стан біоелектричної активності кори головного мозку у осіб з контамінованих територій Сумської області. Загальновідомо, що забруднення значних площ території нашої держави радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи може виступати ключовим фактором у формуванні стану здоров’я населення України. Встановили, що показники електричної активності кори головного мозку у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області, характеризуються функціональними порушеннями. Має місце формування і розвиток компенсаторних механізмів у відповідь на опромінення з низькою інтенсивністю, що проявляється у зростанні значень показників працездатності центральної нервової системи, уваги та короткочасної пам’яті. Одержані результати вказують на необхідність проведення електроенцефалографічних обстежень населення територій посиленого радіоекологічного контролю нашої держави (та Сумщини зокрема) з метою проведення реабілітаційних заходів щодо даної категорії населення.

Ключові слова:

центральна нервова система, електроенцефалографічні дослідження, іонізуюча радіація, контаміновані території.

Список цитованої літератури:

  1. Shchorichna dopovid pro stan zdorovya naselennya, sanitarno-epidemiolohichnu sytuatsiyu ta diyalnist systemy okhorony zdorovya. 2015 rik. MOZ Ukrayiny; 2015. 450 s. [in Ukrainian].
  2. Bazyka DA, Tronko MD, Antypkin YuH, Serdyuk AM, Sushko VO. Trydtsyat rokiv Chornobylskoyi katastrofy: radiolohichni ta medychni naslidky: Natsionalna dopovid Ukrayiny. Kyyiv: DU “Natsionalnyi naukovyi tsentr radiatsiynoyi medytsyny Natsionalnoyi akademiyi medychnykh nauk Ukrayiny”; 2016. 177 s. [in Ukrainian].
  3. Volosovets OP, Кryvopustov SP, Mozyrska OV, Skvarska OO, Saltanova SD, Yemets OV, ta in. Dynamika zmin u poshyrenosti khvorob ta zakhvoryuvanosti dytyachoho naselennya rayiny za okremymy lasamy khvorob pislya avariyi na Chornobylskiy AES. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018;3(65):33-42. [in Ukrainian].
  4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lypnya 1991 r. № 106 Pro orhanizatsiyu vykonannya postanov Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR pro poryadok vvedennya v diyu zakoniv Ukrayinskoyi RSR “Pro pravovyy rezhym terytoriyi, shcho zaznala radioaktyvnoho zabrudnennya vnaslidok Chornobylskoyi katastrofy” ta “Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadyan, yaki postrazhdaly vnaslidok chornobylskoyi katastrofy”. 1991. D/b 106a-91-p. Dostupno: http:// zakon.rada.gov.ua/go/106a-91-p [in Ukrainian].
  5. Bilokur DO. Vzayemozvyazok pokaznykiv korotkochasnoyi pam’yati ta pratsezdatnosti tsentralʹnoyi nervovoyi systemy u osib z terytoriy posylenoho radioekolohichnoho kontrolyu Sumsʹkoyi oblasti. Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biolohiyi ta sportu. 2019;1(17):238-42. [in Ukrainian].
  6. Loganovsky KN, Yuryev KL. EEG patterns in persons exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident. Part 1: Conventional EEG analysis. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2001;13(4):441-58.
  7. Loganovsky KN, Yuryev KL. EEG patterns in persons exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident. Part 2: Quantitative EEG analysis in patients who had acute radiation sickness. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2001;16(1):70-82.
  8.  Kotsan IYa, Kozachuk NO, Zhuravlov OA. Vplyv malykh doz ionizuyuchoho vyprominyuvannya na psykhofiziolohichni funktsiyi ta stan intehratyvnykh system orhanizmu lyudey, yaki postiyno prozhyvayut na radioaktyvno zabrudneniy terytoriyi [monohrafiya]. Lutsk:RVV “Vezha” VNU im. Lesi Ukrayinky; 2009. 184 s. [in Ukrainian].
  9. Loganovsky KN. Do Low Doses of Ionizing Radiation Affect the Human Brain? Data Science Journal. 2009;8:13-35.
  10. Dodatkovyy protokol do konventsiyi pro prava lyudyny ta biomedytsynu v haluzi biomedychnykh doslidzhen (ETS N 195). Verkhovna Rada Ukrayiny. Dostupno: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_686/ [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (150), 2019 рік , 346-349 сторінки, код УДК 612.825.1

DOI: