Головацький А. С., Валько О. О., Кочмарь М. Ю.

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФАТИЧНИХ ПАЗУХ КЛУБОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ БІЛИХ ЩУРІВ-САМЦІВ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ НАЛБУФІНУ


Про автора:

Головацький А. С., Валько О. О., Кочмарь М. Ю.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджуючи клубові лімфатичні вузли білих щурів-самців репродуктивного віку після довготривалого впливу на організм тварин опіоїду налбуфіну (упродовж шести тижнів) на гістологічних препаратах морфометричним методом було досліджено динаміку змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів, а саме відносну площу лімфатичних пазух кіркової речовини (крайової та кіркових проміжних лімфатичних пазух) та мозкової речовини (мозкових проміжних лімфатичних пазух). Встановлено, що під дією налбуфіну достовірно (р<0,05) змінюється відносна площа мозкової проміжної лімфатичної пазухи. Вже через тиждень експерименту вона достовірно (р<0,05) зменшується на 33,3 % у порівнянні з тваринами інтактної групи (21,8±1,07) %) і становить (14,52±1,12) %. Даний показник наростає до четвертого тижня експерименту і становить (11,96±0,83) %, що аж на 45,1 % є меншим за показник тварин інтактної групи і є мінімальним упродовж всього експерименту та до кінця експерименту до норми не повертається, залишаючись достовірно (р<0,05) меншим на 31,4 % і становить (14,95±1,11) %. Відносні площі крайової та кіркових проміжних лімфатичних пазух упродовж експерименту майже не змінюються.

Ключові слова:

лімфатичний вузол, лімфатична пазуха, синусовий апарат, вплив, наркотичний анальгетик налбуфін, щур.

Список цитованої літератури:

 1. Antypov NV. Morfolohycheskye osobennosty lymfatycheskykh vuzlov. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. 2012;10(2):3-5. [in Russiаn].
 2. Bajenoff M, Egen JG, Koo LY, Laugier JP, Brau F, Glaichenhaus N, et al. Stromal cell networks regulate lymphocyte entry, migration, and territoriality in lymph nodes. Immunity. 2006;25:989-1001. DOI: 10.1016/j.immuni. 2006.10.011
 3. Angel CE, Chen CJ, Horlacher OC, Winkler S, John T, Browning J, et al. Distinctive localization of antigen-presenting cells in human lymph nodes. Blood. 2009;113:1257-67. DOI: 10.1182/ blood-2008-06-165266
 4. Maliar VV. Strukturni zminy klubovykh limfatychnykh vuzliv vahitnykh bilykh shchuriv pislia antyhennoi stymuliatsii orhanizmu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2009;37:42-6. [in Ukrainian].
 5. Moshkola VV, Holovatskyi AS. Dynamika zmin vidnosnykh ploshch strukturnykh komponentiv diliankovykh limfatychnykh vuzliv shchytopodibnoi zalozy bilykh shchuriv reproduktyvnoho viku pislia antyhennoi stymuliatsii. Visnyk morfolohii. 2010;16(1):6-10. [in Ukrainian].
 6. Kushch OH, Vasylchuk NH, Pavlenko IV. Morfolohichne doslidzhennia vplyvu antyheniv riznoho henezu na proliferatyvnu aktyvnist klityn mediastinalnoho limfatychnoho vuzla u shchuriv na rannikh etapakh pislianatalnoho rozvytku. Naukovyi visnyk MDI imeni V.O. Sukhomlynskoho. 2014;6.3(113):55-8. [in Ukrainian].
 7. Kushch OH, Vasylchuk NH. Vplyv prenatalnoi antyhennoi stymuliatsii na strukturu mediastynalnoho limfatychnoho vuzla plodu. Svit medytsyny ta biolohii. 2014;2(44):134-9. [in Ukrainian].
 8. Kushch OH, Vasylchuk NH. Osoblyvosti anatomii ta klitynnyi sklad parenkhimy mediastynalnoho limfovuzla u normi ta pislia vnutrishnoplidnoho vvedennia split-vaktsyny «Vaksihryp». Svit medytsyny ta biolohii. 2014;4(47):157-61. [in Ukrainian].
 9. Ardashkyn AP, Kurylenko MY. Kharakterystyka narkotycheskykh, psykhotropnуkh y lekarstvennуkh veshchestv, prymeniaemуkh v nemedytsynskykh tseliakh (po danуm sudebno-medytsynskykh ysledovanyi). Upravlenye kachestvom medytsynskoi pomoshchy. 2013;1:87- 91. [in Russian].
 10. Siudotariu D, Chiciuc CM, Lupuoru CE. Zinc involvement in opioid addiction and analgesia – should zinc supplementation be recommended for opioid – treated persons. Subst. Abuse Treat. Prer. Policy. 2015;10:29.
 11. Gupta RK, Bruehl S, Burns JW, Buvanendran AM, Chont MM, Schuster EM, et al. Relationship Between Endogenous Opioid Function and Opioid Analgesis Side Effects. Reg. Anesth. Pain. Med. 2014;39(3):219-24.
 12. Pyholkyn YuY. Morfolohycheskye yzmenenyia vnutrennykh orhanov pry opyinoi narkomanyy. Arkhyv patolohyy. 2002;1:3-5. [in Russian].
 13. Pishel VIa. Osoblyvosti proiaviv morfinovoi tolerantnosti ta opioidnoi zalezhnosti u shchuriv riznoi stati ta viku. Problemу starenyia y dolholetyia. 2012;21(4):478-83. [in Ukrainian].
 14. Radchenko TM. Henderni osoblyvosti poshyrenosti ta kliniko-psykhopato-lohichnykh proiaviv opioidnoi zalezhnosti u zhinok. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2016;24(2):78-81. [in Ukrainian].
 15. Vilkhova IV. Morfolohichni zminy kanaltsiv nefrona pry khronichnomu opioidnomu vplyvi. Svit medytsyny ta biolohii. 2015;2(49):84-7. [in Ukrainian].
 16. Kryvko YuIa, Hresko NI. Mikrostrukturni zminy stinky obodovoi kyshky za umov tryvaloho vplyvu opioidu v eksperymenti. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2017;16(1):111-4. [in Ukrainian].
 17. Lohash MV, Pokotylo PB, Fedevych YuM, Kryvko YuIa. Zminy biokhimichnykh pokaznykiv krovi shchura pry intoksykatsii opioidamy v dynamitsi perebihu eksperymentu. Klinichna ta eksperymentalna medytsyna. 2014;2:63-4. [in Ukrainian].
 18. Lohash MV. Patomorfolohichni zminy pechinky shchura pid vplyvom opioidu na mikrostrukturnomu rivni. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;2(129):177-84. [in Ukrainian].
 19. Pidvalna UIe. Morfometrychna kharakterystyka perebudovy sudynnoi obolonky ochnoho yabluka pid vplyvom nalbufinu. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. 2013;8(3):94-7. [in Ukrainian].
 20. Onysko IO, Onysko RM, Koral AP, Maievskyi OIe. Zminy na elektronnomikroskopichnomu rivni v tkanynakh yazyka pid vplyvom malykh doz opioidu v kintsi 2 i 4 tyzhniv (eksperymentalne doslidzhennia). Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2013;17(2):342- 7. [in Ukrainian].
 21. Pokotylo PB. Zminy mitokhondrialnoho aparatu kardiomiotsytiv shchuriv na rannikh terminakh khronichnoi opioidnoi intoksykatsii. Svit medytsyny ta biolohii. 2014;3(45):141-4. [in Ukrainian].
 22. Bekesevych A, Mateshuk-Vatseba L. Peculiarities of cerebellar cortex ultrastructure under the influence jf opioid in experiment. Science end Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2016;4(91):36-40.
 23. Diskovsky IS. Reparative processes of the skin under influence of opioid in experiment. Folia Medica Cassoviensia. 2015;70(1):27-8.
 24. Harapko TV, Holovatskyi AS, Volkov KS, Nebesna ZM. Strukturna reorhanizatsiia kirkovoi rechovyny chastochok zahrudnynnoi zalozy shchuriv pry dii opioidu. Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2016;1(131)3:177-82. [in Ukrainian].
 25. Harapko TV, Holovatskyi AS, Volkov KS, Nebesna ZM, Kramar SB. Strukturna reorhanizatsiia mozkovoi rechovyny chastochok tymusa shchuriv pry dii nalbufinu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2016;2(54):5-13. [in Ukrainian].
 26. Harapko TV, Holovatskyi AS. Mikroskopichni zminy tymusa shchuriv za dovhotryvalym vplyvom opioidu. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2016;2(56):55-9. [in Ukrainian].
 27. Zairatiants OV, Hasanov AB. Patolohyia ymmunnoi y еndokrynnoi systemу pry opyatnoi narkomanyy. Khyrurh. 2009;8:27-37. [in Russian].
 28. Malhotra D, Fletcher AL, Astarita J, Lukacs-Kornek V, Tayalia P, Gonzalez SF, et al. Immunological Genome Project C. Transcriptional profiling of stroma from inflamed and resting lymph nodes defines immunological hallmarks. Nat Immunol. 2012;13:499-510. DOI: 10.1038/ni.2262
 29. Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuIa, Yakymiv NIa, Fitkalo OS, vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv. Patent Ukrainy № 76564. 2013 Sich. [in Ukrainian].
 30. Valko OO, Holovatskyi AS, Nebesna ZM, Volkov KS, Kramar SB. Strukturni zminy limfatychnykh vuzliv bilykh shchuriv pry dvotyzhnevomu ta chotyrytyzhnevomu opioidnomu vplyvi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna». 2017;2(56):10-7. [in Ukrainian].
 31. Valko OO, Holovatskyi AS. Zminy vidnosnykh ploshch strukturnykh komponentiv klubovykh limfatychnykh vuzliv shchuriv cherez try ta p’iat tyzhni opioidnoho vplyvu. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2018;1(142):270-4. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (152), 2019 рік , 286-291 сторінки, код УДК 611.428.061.1:615.212.7] – 092.

DOI: