Харченко Л. Б., Плиска О. І., Груша М. М., Шкробанець І. Д.

СТАН КОНТРАСТНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ПРИ АСТИГМАТИЗМІ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ


Про автора:

Харченко Л. Б., Плиска О. І., Груша М. М., Шкробанець І. Д.

Рубрика:

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета роботи. Визначити значущість змін контрастної чутливості в діагностиці порушень рефракції у школярів різних вікових груп. Об’єкт і методи дослідження. В роботі для дослідження зорового аналізатора використано схему вікової періодизації людини, що враховує анатомічні, фізіологічні, соціальні фактори, що була прийнята на VII-й конференції з проблем вікової морфології, фізіології та біохімії (1965). В дослідження були включені особи (дівчатка і хлопчики), які належать до таких вікових груп: перше дитинство, друге дитинство, підлітковий вік та юнацький вік, усього 744 школярів. З яких 393 особи жіночої і 351 особа чоловічої статі. У кожного з обстежуваних визначали гостроту зору з використанням таблиць Головіна-Сивцева, контрастну чутливість (КЧ) – з використанням таблиці контрастних оптотипів. Вказані показники визначалися для кожного ока окремо. Результати. Дослідження стану зорової системи виявило, відсутність порушень рефракції ока лише у 48,99% школярів (n=364). Порушення рефракції було виявлено у 51,01% школярів (n=379), серед яких виключно міопія або гіперметропія зустрічалися у 35,53% школярів (n=264). Крім того у 15,48% школярів (n=115) зазначені порушення рефракції супроводжувалися астигматизмом. За результатами проведеного дослідження визначено, що серед усіх учнів різного віку вперше виявлені порушення рефракції були характерні для 38,90% осіб (n=289) від загальної кількості обстежених учасників дослідження. Група осіб з анамнестичними даними про виявлені раніше порушення рефракції складала 12,11% осіб (n=90) від загальної кількості обстежених учасників дослідження. Отже, серед дітей різного віку, які мали порушення рефракції, 76,25% осіб (n=289) складають групу, що потребує спеціалізованої офтальмологічної допомоги, але не звертається за нею у зв’язку з відсутністю простих та зрозумілих для пересічних громадян діагностичних критеріїв погіршення зору. Визначення індексів КЧ, які характерні для осіб кожної з вказаних вище груп дає такі результати для учнів з вперше виявленими порушеннями рефракції: значення індексу КЧ=2 і нижче було характерно для 50,66% (n=192) від загальної кількості дітей з порушенням рефракції і 66,44% від кількості дітей з вперше виявленими порушеннями рефракції. Висновки. Загальні тенденції щодо погіршення стану контрастної чутливості зору подібні до змін в стані рефракції ока в групах учнів жіночої та чоловічої статі та мають тотожній характер. При цьому наявність астигматизму різко погіршувала контрастну чутливість як у дівчаток так і у хлопчиків. Таким чином, дослідження стану контрастної чутливості ока можна використовувати як ранній метод доклінічної діагностики порушень рефракції у дітей шкільного віку, зокрема – астигматизму.

Ключові слова:

контрастна чутливість, зоровий аналізатор, астигматизм, порушення рефракції.

Список цитованої літератури:

 1. Petruk SE. Vpliv patologichnich stniv ditey na navchalno-vichovniy process u zagalnoosvitnich navchalnich zakladach. Visnik Gluchivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni Oleksandra Dovgenka. Seria: Pedagogichni nauki. 2015;27:207-14. [in Ukrainian].
 2. Kostecka АО. Mediko-organizaciyna technologia optimizacii monitoring porushen zoru u shkolariv [avtoreferat]. Nacionalna medichna academia pisladiplomnoi osviti imeni P.L. Shupika; Kyyiv: 2014. 26 s. [in Ukrainian].
 3. Kopaeva VG. Glaznie bolezni. М.: Меdicina; 2008. 560 s. [in Russiаn].
 4. Choshang ХА. Efektivnist likuvanna nabutoi korotkozorosti impulsavi elektro-magnitniv polem v poednanni z solkoserolov [avtoreferat]. Оdesa: 2002. 16 s. [in Ukrainian].
 5. Maslova NM. Dinamika funkcionalnich pokaznikiv zorovoi sistemi ditey i pidlitkiv v procesi navchannia u shkoli [avtoreferat]. Doneckiy dergavniy medichniy universitet ім. М. Gorkogo; Doneck: 2005. 23 s. [in Ukrainian].
 6. Davidenko EB. Kak uluchshit zrenie. Netradicionnie metodi lechenia. Profilaktika i lechenie narusheniy zrenia po metodu amerikanskogo doktore UGGeytsa. Prakticheskie soveti. Upragnenia. Кiev: Оrbita; 1991. 79 s. [in Russiаn].
 7. Charchenko LB, Plyska ОІ, Grusha ММ, Schkrobanets ІD. Viznachenna gostroti zoru ta kontrastnoi chutlivosti v riznich grupach schkolariv. Ukr. g. medicini, biologii ta sportu. 2020;5.1(23):230-5. [in Ukrainian].
 8. Bezkorovayna ІМ, Radnova VV, Voskresenska LК. Oftalmologia: navchalniy posibnik. Poltava: Divosvit; 2012. 248 s. [in Ukrainian].
 9. Ermakova EV, Orlik ІV. Kliniko-genetichna diagnostika porushen zoru u ditey. Маter. IV Міgnarodnoi naukova-praktichnoi konf. «Suchasniy svit i nezrach: rozvitok osobistosti v konteksti tiflogii» (Govten 2010, м. Luck). Кiev: 2011. s. 66-74. [in Ukrainian].
 10. Rikov ЕМ, Sаvina SА. Sovremennii aktualnii voprosi oftalmogenetiki v Ukraini. Tavricheskiy medico-biologicheskiy vesnik. 2013;16.3(2):177- 86. [in Russiаn].
 11. Dzinzura U. Porushenna zoru v ditachomu vici ta moglivist ich korekcii zasobmi fizichnoi terapii. Sportivna nauka Ukraini. 2017;5(81):16-21. [in Ukrainian].
 12. Savina ОМ. Кliniko-epidemichne obgruntuvanna zachodiv rannoi diagnostiki, likuvanna ta profilaktiki vrodgenoi i spadkovoi patologii organu zoru u ditey v Ukraini [avtoreferat]. Nacionalna medichna academia pisladiplomnoi osviti imeni P.L. Shupika; Kyyiv: 2017. 147 s. [in Ukrainian].
 13. Кuzmenko І. Vpliv specialno spramovsnich vprav na funlcionalniy stan zorovogo ta vestibularnogo analizatoriv schkolariv serednich kalasiv. Моloda sportivna nauka Ukraini: zb. nauk. pr. z galuzi fiz. vichovanna, sportu і zdorovya ludini. 2011;15(2):110-4. [in Ukrainian].
 14. Оdinokova NА. Korrekcia i razvitie zritelnogo vospriatia u detey doschkolnogo i mladshego vozrasta, imeuyschich, snigennie zriteknii vozmognosti: uchebnoe posobie. Novosibirsk: ООО «CSRNI»; 2014. 192 s. [in Russiаn].
 15. Barinov UV. V centri borbi so slepotoy spasauyt zrenie detam so vsey Ukraini: beseda s zaveduuyschim Centra detskoy oftalmologii (zapisala S. Paliy) [Internet]. Dostupno: https://www.unian.net/health/country/571665-v-tsentre-borbyi-so-slepotoy-spasayut-zrenie-detyam-so-vseyukrainyi.html [in Russiаn].
 16. Pasechnikova NV, Rikov SО. Vivchenna ta poperеdgenna vrodgenich tа spadkovich zachvoryuvan organu zoru – zaporuka uspishnoi profilaktiki slipoti ta invalidnosti. Vrodgena ta genetichno obumovlena slipota ta slabozorist. Problem diagnostiki, obstegenna ta kompleksne likuvanna: 4 nauk.-prakt. konf. dit. oftalmologiv Ukraini z mignar. uchastu, Govt 1-2; 2009 r.: tezi tа lekcii. Partenit, Аlushta: 2009. s. 307-15. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 (157), 2020 рік , 293-299 сторінки, код УДК 617.753.3:612.844-053.2/.5

DOI: