Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І., Слесаренко О. Г.

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЕМБРІОГЕНЕЗ У ЩУРІВ


Про автора:

Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І., Слесаренко О. Г.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було проведення порівняльного аналізу ембріотоксичності ацетату свинцю та хлориду кадмію при внутрішньошлунковому введенні в експерименті на щурах при ізольованому введенні та за умов компенсаторної дії цитрату селену. При введенні низьких доз ацетату свинцю або хлориду кадмію впродовж всього періоду вагітності щурів обраховували показники кількості ембріонів на 1 самицю, доімплантаційну, постімплантаційну та загальну ембріональну смертність. Для вирішення поставленої задачі отримували самиць з датованим терміном вагітності, з першого дня розпочинали вплив солями важких металів в низьких дозах і на 20-й добі ембріогенезу проводили оперативний забій. В обох дослідних групах визначався ембріотоксичний ефект, що проявлявся в зниженні показників кількості живих ембріонів і підвищенні показників ембріональної смертності. Комбіноване введення цитрату селену з солями важких металів призводить до зниження ембріотоксичного впливу свинцю та кадмію як в доімплантаційний так і в післяімплантаційний період.

Ключові слова:

важкі метали, ацетат свинцю, хлорид кадмію, цитрат селену, ембріогенез, ембріотоксичність.

Список цитованої літератури:

  1. Kravtsiv RY, Butsyak HA. Sumisnyy vplyv vazhkykh metaliv na orhanizm tvaryn. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytsʹkoho. 2008;10.2(37):50-6. [in Ukrainian].
  2. Lohachova LO, Tarasova TO, Kolesnyk KO. Veterynarno-hihiyenichnyy moshtorinh vazhkykh metaliv u systemi hrunt – kormy – voda – molochna produktsiya v skotarsʹkykh pidpryyemstvakh kharkivsʹkoyi oblasti za riznykh ekolohichnykh umov. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytsʹkoho. 2010;12.2(44):223-7. [in Ukrainian].
  3. Shkumbatyuk OY, Shkumbatyuk RS, Lozovytsʹka TM, Zubyk SV. Ekotoksychnyy tryvalyy vplyv kadmiyu na hematolohichni pokaznyky u shchuriv. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytsʹkoho 2010;12.3(45):201-5. [in Ukrainian].
  4. Hrebnyak MP, Hrebnyak VP, Yermachenko OB, Pavlovych LV. Zabrudnennya gruntu khimichnymy elementamy: faktory ryzyku, nehatyvnyy vplyv na zdorovya. Dovkillya ta zdorovya. 2007;3:27. [in Ukrainian].
  5. Karchauskas VYu, Kotyuzhynskaya SH. O nefrotoksycheskykh éffektakh razlychnykh doz khloryda kadmyya. Aktualʹni problemy transportnoyi medytsyny. 2006;2:47-9. [in Russiаn].
  6. Oberlys D, Skalʹnyy AV, Skalʹnaya MH. Patofyzyolohyya mykroélementozov. Patohenez. 2016;14(2):20-7. [in Russiаn].
  7. Trakhtenberh YM. Tyazhelye metally kak khymycheskye zahryaznytely proyzvodstvennoy y okruzhayushchey sredy. Dovkillya ta zdorov’ya. 1997;2:48-51. [in Russiаn].
  8. Trakhtenberh IM. Svyntseva nebezpeka v Ukrayini. Naukovyy zhurnal MOZ Ukrayiny. 2013;3:50-60. [in Russiаn].
  9. Serdyuk AM, Belytskaya ÉN, Paranʹko NM, Shmatkov HH. Tyazhelye metally vneshney sredy y ykh vlyyanye na reproduktyvnuyu funktsyyu zhenshchyn. Dnepropetrovsk: ART-PRESS; 2004. 148 s. [in Russiаn].
  10. Shatorna VF. Eksperymentalʹne doslidzhennya embriotoksychnosti atsetatu svyntsyu ta nanozolota. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2013;2(2):154-9. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (153), 2019 рік , 242-245 сторінки, код УДК 611.12-034:591.33-092.9

DOI: