Каськова Л. Ф., Амосова Л. І., Янко Н. В., Солошенко Ю. І., Павленкова О. С.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ КАРІЄСУ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ФТОРУ У ПИТНІЙ ВОДІ ТА НАЯВНОСТІ ПРОЯВІВ ФЛЮОРОЗУ


Про автора:

Каськова Л. Ф., Амосова Л. І., Янко Н. В., Солошенко Ю. І., Павленкова О. С.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Профілактику карієсу постійних зубів якомога раніше необхідно проводити дітям, які мешкають у регіонах із зниженим умістом фтору в питній воді. У зоні ендемічного флюорозу профілактику карієсу постійних зубів у першу чергу необхідно проводити тим дітям, у яких флюороз не діагностовано

Ключові слова:

діти, карієс, флюороз, постійні зуби, профілактика.

Список цитованої літератури:

  1. Khomenko LO, Ostapko OI, Holubieva IM, Voievoda OO. Profilaktychna stratehiia zberezhennia stomatolohichnoho zdorovia u ditei molodshoho shkilnoho viku. Skhidnoievropeiskyi zhurnal hromadskoho zdorovia. 2013;1(21):269-70. [in Ukrainian].
  2. Kasʹkova LF, Soloshenko YuI, Amosova LI, Berezhna OE, Khmilʹ OV. Faktory ryzyku vynyknennya fisurnoho kariyesu u ditey. Likarsʹka sprava. 2017;8(1145):137-40. [in Ukrainian].
  3. Kasʹkova LF, Popyk KM, Ulasevych LP. Kharakterystyka karioznykh urazhenʹ postiynykh zubiv u ditey, yaki navchayutʹsya v pochatkoviy shkoli. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2018;2(144):366-9. [in Ukrainian].
  4. Kasʹkova LF, Soloshenko YuI, Amosova LI, Berezhna OE, Andriyanova OYu. Kharakterystyka urazhenosti kariyesom pershykh postiynykh molyariv zalezhno vid yikh odontohlifiky u ditey m. Poltavy. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2015;2;2(119):104-6. [in Ukrainian].
  5. Novytska IK. Eksperymentalne vyvchennya na riznykh modelyakh dysfunktsiyi slynnykh zaloz efektyvnosti zastosuvannya remineralizuyuchoho helyu dlya profilaktyky kariyesu zubiv. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2014;3(143):67-71. [in Ukrainian].
  6. Khomenko LO, Sorochenko HV. Porivnyalna otsinka protykarioznoi efektyvnosti likuvalno-profilaktychnykh zubnykh past z riznymy nosiyamy ftoru. Profilaktychna ta dytyacha stomatolohiya. 2010;1:6-11. [in Ukrainian].
  7. Sarap LR, Podzorova EA, Terenteva NV. Sravnytelnye klynycheskye yssledovanyya zubnykh past, soderzhashchykh amynoftoryd y ftoryd natryya. Sovremennaya stomatolohyya. 2011;1:28-30. [in Russian].
  8. Bauman SS, Turčìna KV, Mosìênko AS, Padalka AÌ, Šešukova OV. Porìvnâlʹna ocìnka uraženostì karìêsom zubìv dìtej m. Poltavа. Vìsnik problem bìologìі ì medicini. 2017;3;2(138):165-8. [in Ukrainian].
  9. Sheshukova OV. Pokaznyky kariesu v ditey organizovanykh kolektyviv m. Poltava za n1994-2014 roky. Innovatsii v stomatologii. 2015;2:52-4. [in Ukrainian].
  10. Polìŝuk TV. Analìz uraženostì karìêsom zubìv dìtej ta pìdlìtkìv m. Poltava. Aktualʹnì problemi sučasnoі medicini: Vìsnik UMSA. 2014;4(48):23-5. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 1 (153), 2019 рік , 322-325 сторінки, код УДК 616.314-002: [613.31:543.272.455+616.314-003.663.4]-053.2

DOI: