Іленко Н. М., Бойченко О. Н.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ФАКТОР ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ


Про автора:

Іленко Н. М., Бойченко О. Н.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Майбутній лікар повинен володіти значним запасом фахових знань та вмінь на початку своєї професійній діяльності, використовувати їх, здійснювати пошук нової інформації, постійно підвищувати влас-ну професійну компетентність та цілеспрямованість. Тому перед викладачем закладу вищої освіти стоїть пи-тання пошуку методів та інноваційних технологій, які б стали якісним інструментом підготовки фахівця. Так одним з таких інструментів є використання міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків, що не є новим пи-танням. У сучасному суспільстві міжнауковий синтез, інтеграція та взаємопроникнення наук набувають мас-штабного характеру, і міждисциплінарність стає головною особливістю сучасної науки. Тому розширюється спектр міждисциплінарних досліджень і в галузі освіти, значення міжпредметних зв’язків в підготовці ком-петентного лікаря значно зростає. У дослідженнях відомих вчених педагогів та науковців (І. Звєрєв, В. Ко-ротов, М. Скаткін 2014 р.) міждисциплінарні зв’язки виступають як умова єдності навчання й виховання, засіб комплексного підходу до системи навчання. Однією з переваг міждисциплінарного підходу визначено реалізацію ним основних дидактичних принципів навчання. Перш за все, міжпредметної координації, що забезпечує взаємодію викладання дисципліни з іншими дисциплінами, узгодження тематики та навчаль-них програм. В результаті цього забезпечується також принцип систематичності та послідовності введення навчального матеріал та формування необхідних навичок і вмінь. Принцип виховного навчання в межах міждисциплінарного підходу реалізується шляхом допомоги студентам подолати надмірну сором’язливість, пригніченість, меркантильність, байдужість, і стимулювати особистісний та професійний розвиток, активність, самостійність, ініціативність, ввічливість, взаємодопомогу. Позитивне спілкування на занятті з терапевтичної стоматології збагачує виховний процес емоційними переживаннями та особистісним змістом. Принцип ура-хування індивідуальних особливостей передбачає надання раціональної допомоги, яке відповідає рівню знань та труднощам які виникають у студентів, обізнаність з індивідуальними особливостями студентів. Таким чином, цілісне пізнання дисципліни терапевтична стоматологія є важливим етапом для формуван-ня майбутнього лікаря, яке складається з використанням знань з суміжних дисциплін, вивчених протягом всіх років навчання. Міждисциплінарний підхід сприяє реалізації дидактичних принципів навчання, стимулює викладача до оновлення змісту навчання, збагачення його цікавими та актуальними міждисциплінарними темами, новими ситуаційними завданнями та комунікативними ситуаціями

Ключові слова:

міжпредметні, міждисциплінарні зв’язки, освіта

Список цитованої літератури:

  1. Grigoryan ME, Boldyrevskiy PB. Mezhdistsiplinarnaya integratsiya v realizatsii kompetentnostnogo podkhoda. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy. 2016;6(1):145-8. [in Russiаn]. 
  2. Shershnova VA. Mezhdistsiplinarnaya integratsiya i kompetentnostnyy podkhod. Al’manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya. Tambov: Gramota. 2008;10(17):201-2. [in Russiаn]. 
  3. Sirenko SN. Razvitiye obshcheprofessional’nykh kompetentsiy studentov na osnove mezhdistsiplinarnoy integratsii. Vesník BDU. 2015;1:83-8. [in Russiаn]. 
  4. Ílenko NM, Boychenko OM. Metodi rozvitku profesíynoí̈motivatsíí̈studentív-starshokusnikív na kafedrí terapevtichnoí̈stomatologíí̈Ukraí̈ns’kiy stomatologíchniy al’manakh. 2018;1:91-2. [in Ukrainian].
  5. Knyazevych-Chorna TV. Osoblyvosti vykladannya teoretychnykh dystsyplin studentam fakulʹtetu pidhotovky u vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladakh. 2011;17-9. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (147), 2018 рік , 223-225 сторінки, код УДК 378:614.25:616.31

DOI: