Крамар С. Б., Небесна З. М., Стравська М. Я., Сорока Ю. В., Стравський Т. Я.

ДИНАМІКА ЗМІН БІОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ЕНДОТОКСЕМІЇ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЇ


Про автора:

Крамар С. Б., Небесна З. М., Стравська М. Я., Сорока Ю. В., Стравський Т. Я.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В експерименті на 48 морських свинках проведені біохімічні дослідження визначення ступеня ендогенної інтоксикації в різні терміни після тяжкої термічної травми та за умов корекції. Встановлено, що в стадії ранньої токсемії після опіку спостерігаються пікові значення еритроцитарного індексу інтоксикації та концентрації у плазмі крові молекул середньої маси, що достовірно (р<0,001) перевищують показник інтактної групи тварин відповідно у 1,73 раза та 1,81 раза. Застосування подрібненого субстрату ксеношкіри сприяє зменшенню ступеня ендогенної інтоксикації та його наближення до показників норми у пізні терміни експерименту

Ключові слова:

ендогенна інтоксикація, термічна травма, кріоліофілізований ксенодермальний субстрат.

Список цитованої літератури:

 1. Mazumber A, Patowary A. A study of pattern of burn injury cases. J Indian Acad Forensic Med. 2013;35(21):44-6.
 2. Peck MD. Epidemiology of burns throughout the world. Part I: distribution and risk factors. Burns. 2011;37:1087-100.
 3. Netiukhailo LH. Molekuly serednoi masy – markery endohennoi intoksykatsii pry eksperymentalnii opikovii khvorobi. Sovremennye problemy toksykolohyy. 2005;3:57-8. [in Ukrainian].
 4. Nykolskaia VA, Danylchenko YD, Memetova ZN. Byokhymycheskyi aspekt rassmotrenyia roly molekul srednei massy v orhanyzme. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta im. V. Y. Vernadskoho. Seryia “Byolohyia, khymyia”. 2013;26(65)1:139-45. [in Russian].
 5. Fedorov NA, Movshev BE, Nedoshyvyna RV. Ozhohovaia autoyntoksykatsyia: puti immunolohycheskoho preodolenyia. M.: Medytsyna; 1985. 256 s. [in Russian].
 6. Lyfshyts RY. Ozhohovaia toksemyia: sovremennye problemy patoheneza y klynyky. Cheliabynsk; 1986. 120 s. [in Russian].
 7.  Netiukhailo LH, Kharchenko SV, Kostenko AH. Patohenez opikovoi khvoroby (chastyna 1). Svit medytsyny ta biolohii. 2011;1:127-31. [in Ukrainian].
 8. Netiukhailo LH, Kharchenko SV, Kostenko AH. Patohenez opikovoi khvoroby (chastyna 2). Svit medytsyny ta biolohii. 2011;1:131-5. [in Ukrainian].
 9. Trubych NY, Krynytska IY. Dynamika pokaznykiv endohennoi intoksykatsii u shchuriv za umov hostroho otruiennia paratsetamolom na tli khronichnoho urazhennia soliamy kadmiiu ta svyntsiu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia “Medytsyna”. 2010;39:31-4. [in Ukrainian].
 10. Husak VK. Otsenka tiazhesty endohennoi intoksykatsyy y vybore metoda detoksykatsyonnoi terapyy u obozhzhennykh po dannym leikotsytohrammy y byokhymycheskoho monytorynha. Klyn. lab. dyahnostyka. 2000;10:36. [in Russian].
 11. Klishch IM, Tsymbaliuk AV. Stan endohennoi intoksykatsii ta pokaznykiv nespetsyfichnoho imunnoho zakhystu orhanizmu pry mistsevomu vykorystanni podribnenoho substratu liofilizovanoho ksenodermoimplantata dlia zakryttia infikovanykh opikovykh ran III-IV stupeniv v eksperymenti. Medychna khimiia. 2013;15(1):53-7. [in Ukrainian].
 12. Polykarpova AV, Perskyi EE. Sravnytelnoe yzuchenye dynamyky perekysnoho okyslenyia lypydov y antyoksydantnoi systemy pry ozhohakh razlychnoi pryrody. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: biolohiia. 2009;10(878):40-7. [in Russian].
 13. Netiukhailo LH, Babanina MY, Mishchenko AV. Vplyv preparatu “Kriokhor” na riven molekul serednoi masy v umovakh eksperymentalnoi opikovoi khvoroby. Medychna khimiia. 2004;6(3):126-7. [in Ukrainian].
 14. Umetalyeva AB, Eliasyn PA. Arkhytektonyka kozhy pry termycheskykh ozhohakh na fone prymenenyia khytozana y hyaluronovoi kysloty [Internet]. Medytsyna y obrazovanye v Sybyry. 2013;6. Dostupno: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1223 [in Russian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 116-120 сторінки, код УДК 616-018.54-008.6-02:616-001.17-085]-092.9

DOI: