Чайковська С. Ю., Павлів Х. І., Масна З. З., Адамович О. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТИ ЗУСТРІЧАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФОРМ ПРИКУСУ У ПІДЛІТКІВ ТА ПРИЧИН І ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЙОГО ПАТОЛОГІЧНИХ ФОРМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОСТОМ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ


Про автора:

Чайковська С. Ю., Павлів Х. І., Масна З. З., Адамович О. О.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи було дослідження частоти зустрічання різних форм прикусу, пов’язаних з відхиленнями у рості та розвитку нижньої щелепи, у підлітків з різними конституційними типами будови черепа. В процесі виконання роботи було оглянуто та проанкетовано 600 підлітків із змінним прикусом – учнів шкіл м. Львова (290 хлопців та 310 дівчат). Конституційний тип голови визначали за індексом черепа. У всіх обстежених визначали вид прикусу, констатували носове чи ротове дихання, стан шийного відділу хребта. В анкетах зазначали наявність чи відсутність хронічних синуситів, перенесених травм щелепно-лицевої ділянки, оперативних втручань, спадкового чинника щодо росту та розвитку нижньої щелепи, частоту захворювань верхніх дихальних шляхів. Результати проведеного дослідження свідчать, що до причини порушень росту та розвитку нижньої щелепи належать численні чинники – спадковість, травми, порушення носового дихання, стан шийного відділу хребта тощо, розуміння впливу яких на перебіг розвитку щелепно-лицевої ділянки дозволить проводити ефективні профілактичні заходи та корегувати виявлені відхилення на ранніх етапах.

Ключові слова:

фізіологічний прикус, патологічний прикус, нижня щелепа, розвиток, індекс черепа.

Список цитованої літератури:

 1. Adamovych OO, Tarasyuk YaM, Kovalyk DP. Zakonomirnosti spivvidnoshennya kefalometrychnykh pokaznykiv u osib riznoyi stati v zalezhnosti vid konstytutsiynykh osoblyvostey. V: Zbirnyk tez dop. nauk.-prakt. konf. Morfolohichni doslidzhennya – vyklyky suchasnosti; 2015 kvit. 23-24; Sumy. Sumy; 2015. s. 13-5. [in Ukrainian].
 2. Makyeyev VF, Zosim TYu. Rezulʹtaty obstezhennya ta analiz prychyn vynyknennya defektiv zubnykh ryadiv u ditey Visnyk stomatolohiyi. 2007;1:45-8. [in Ukrainian].
 3. Chernenko AV. Neobkhidnistʹ kompleksnoho antropolohichnoho pidkhodu v diahnostytsi zakhvoryuvanʹ zuboshchelepnoyi systemy. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya. 2002;1(2):41-2. [in Ukrainian].
 4. Hayvoronskyy YV, Hayvoronskyy AY, Hayvoronskaya MH. Kranyometrycheskye korrelyatsyy zubochelyustnoy systemy, vysochnonyzhnechelyustnoho sustava y lytsevoho cherepa u vzrosloho cheloveka. Morfolohyya. 2008;133(2):29. [in Russiаn].
 5. Gunas IV, Dmitriev MO, Tikholaz VO, Shinkaruk-Dykovytska MM, Pastukhova VA, Melnik MR, et al. Determination of normal cephalometric parameters by J. McNamara method for Ukrainian boys and girls. World of Medicine and Biology. 2018;1:19-22.
 6. Gunas IV, Marchenko AV, Kyrychenko YuV, Anisimov EM. Features cephalometric indicators in boys and girls of various craniotypes with physiological occlusion. Biomedical and biosocial anthropology. 2018;30:13-9.
 7. Speranskyy VS. Osnovy medytsynskoy kranyolohyy. M.: Medytsyna; 1988. 287 s. [in Russiаn].
 8. Alymskyy AV, Dolhoarshynnykh AYa. Rolʹ 4-kh ta 5-kh postoyannykh zubov v razvytyy verkhney chelyusty y formyrovanyy prykusa. Stomatolohyya detskoho vozrasta y profylaktyka. 2008;7(2):8-60. [in Russiаn].
 9. Vasylʹev VV, Shkavro TK. Osobennosty formyrovanyya zubochelyustnoy systemy pry rannem udalenyy vremennykh zubov. Zhurnal nauchnykh statey Zdorovʹe y obrazovanye v ХХI veke. 2012;14(3):178. [in Russiаn].
 10. Sano N, Kameda T, Terashima Y. Formation and development of maxillary first molars with delayed eruption. Odontology. 2014;3(7):167-71.
 11. Marchenko AV, Gunas IV, Petrushanko TO, Serebrennikova OA, Trofimenko YuYu. Computer-tomographic characteristics of root length incisors and canines of the upper and lower jaws in boys and girls with different craniotypes and physiological bite. Wiadomości Lekarskie. 2017;70(3.1):499-502.
 12. Marchenko AV. Correlation of transversal dimensions of the jaws and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indices in boys with orthognathic bite. World of Medicine and Biology. 2017;4:58-63.
 13. Marchenko AV. Connections of transversal volumes of the upper and lower jaw and sagittal characteristics of the dental arch with odontometric and cephalometric indicators of youth-brachycephals with orthognatic bite. World of Medicine and Biology. 2018;1:47-52.
 14. Masna ZZ, Pavliv KI, Dakhno LO, Chaikovska SJ. Peculiarities of the alveolar process of the jaws rebuilding and their correlation with the roots of permanent teeth age aspect. In: International Congress of Medical Sciences. Abstrakts; 2014 May 8-11; Sofia, Bulgaria. Sofia; 2014. p. 251.
 15. Inger Kjaer. Mechanism of human tooth eruption: review article including a new theory for future studies on the eruption process. Scientifica (Cairo). 2014;2(12):115-22.
 16. Gunas IV, Dmitriev MO, Prokopenko SV, Shinkaruk-Dykovytska MM, Yeroshenko GA. Determination regulatory cephalometric options by the method of Tweed International Foundation for Ukrainian boys and girls. World of Medicine and Biology. 2017;4:27-31.
 17. Yvashenko SV. Optymyzatsyya aktyvnoho peryoda ortodontycheskoho lechenyya zubochelyustnykh anomalyy y deformatsiy. Medytsynskyy zhurnal. 2014;2:129-32. [in Russiаn].
 18. Avetikov DS, Lokes KP, Ishchenko VV. Zminy mineralʹnoho komponentu nyzhnʹoshchelepnoyi kistky v dynamitsi reparatyvnoho osteohenezu za umov khronichnoyi nitratnoyi intoksykatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014;2(1):37-9. [in Ukrainian].
 19. Rybachuk AV, Mamonov RO, Malanchuk VO. Epidemiolohiya travmatychnykh perelomiv nyzhnʹoyi shchelepy v period z 2005 po 2014 r. za materialamy kliniky kafedry. Kharkivsʹka khirurhichna shkola. 2016;1:117-22. [in Ukrainian].
 20. Carmo JZB, Medeiros SF. Mandibular Inferior Cortex Erosion on Dental Panoramic Radiograph as a Sign of Low Bone Mineral Density in Postmenopausal Women. Rev Bras Ginecol Obstet. 2017;39(12):663-9. DOI: 10.1055/s-0037-1606622

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 329-333 сторінки, код УДК 611.716.4:616.314.22-007.26/.271]-053.7-071.3

DOI: