Валько О. А., Головацкий А. С.

ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОДВЗДОШНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС ЧЕРЕЗ ТРИ И ПЯТЬ НЕДЕЛЬ ОПИОИДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ


Об авторе:

Валько О. А., Головацкий А. С.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье приведены данные по изменениям относительной площади структурных компонентов подвздошных лимфатических узлов белых крыс-самцов репродуктивного возраста при трехнедельном и пя-тинедельном влиянии на организм опиоида налбуфина. Экспериментально установлено, что трехнедельное введение налбуфина приводит к структурной перестройке паренхимы подвздошных лимфатических узлов. Достоверно (р<0,001) увеличивается на 4,35% относительная площадь коркового вещества, изменяются также показатели его структурных компонентов: достоверно (р<0,01) увеличивается относительная площадь лимфоидных узелков, среди которых преобладают вторичные узелки, достоверно (р<0,05) вдвое увеличива-ется относительная площадь их зародышевого центра, а их плащевая зона уменьшается. Достоверно увели-чивается (р<0,05) относительная площадь околокорковой области. Почти не изменяется относительная пло-щадь краевой и корковых промежуточных лимфатических пазух. Относительная площадь мозгового вещества по сравнению с животными интактной группы достоверно уменьшается (р<0,001): это объясняется резким, почти вдвое, уменьшением относительной площади мозго-вых промежуточных лимфатических пазух (р<0,001) и рост относительной площади мозговых тяжей (р<0,001). Через пять недель действия налбуфина значительно изменяются показатели относительной площади структурных компонентов подвздошных лимфатических узлов, что подтверждает достоверное (р<0,01) уве-личение корково-мозгового индекса.

Ключевые слова:

лимфатический узел, паренхима, структурные компоненты, влияние, налбуфин

Список цитируемой литературы:

 1. Bekesevych AM. Morfolohichni osoblyvosti struktury kory mozochka shchura v normi ta za umov tryvaloho vplyvu opioidu. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2015;3(90):82-5. [in Ukrainian].
 2. Valko OO, Holovatskyi AS. Dynamika mikroskopichnykh zmin strukturnykh komponentiv klubovykh limfatychnykh vuzliv pry dovhotryvalomu vplyvi opioida nalbufinu. Visnyk morfolohii. 2017;2(23):181-6. [in Ukrainian].
 3. Viievskyi AM, Zhdanova MP, Sydiak SV, Beznohykh VS, Hryshchenko AI, Lepekha KI, ta in. Zriz narkotychnoi sytuatsii v Ukraini 2012 (dani 2011 roku). Kyiv: DU UMMTsAN MOZ Ukrainy; 2012. 25 s. [in Ukrainian].
 4. Harapko TV, Holovatskyi AS. Morfofunktsionalnyi stan tymusa shchuriv za umov trytyzhnevoho ta piatytyzhnevoho vplyvu na orhanizm nalbufinu. Visnyk morfolohii. 2016;1(22):75-9. [in Ukrainian].
 5. Zairatiants OV, Hasanov AB. Patolohyia ymmunnoi y еndokrynnoi systemу pry opyatnoi narkomanyy. Khyrurh. 2009;8:27-3. [in Russiаn].
 6. Kobeliatskyi YuIu. Sovremennуe aspektу yspolzovanyia smeshannoho ahonysta-antahonysta opyoydnуkh retseptorov nalbufyna v klynycheskoi praktyke. Ostrуe y neotlozhnуe sostoianyia v praktyke vracha. 2012;1:61-4. [in Russiаn].
 7. Mykhnevych NV, Starostyna MV, Kolosova NH. Vlyianye myelopyda y taktyvyna na formyrovanye khronycheskoi opyatnoi zavysymosty u krуs Vystar y OXYS. Vestnyk Uralskoi medytsynskoi akdemycheskoi nauky. Tematycheskyi vуpusk po allerholohyy y ymmunnolohyy. 2010;2/1(29):165-74. [in Russiаn].
 8. Onysko IO, Onysko RM, Koral AP, Maievskyi OIe. Zminy na elektronnomikroskopichnomu rivni v tkanynakh yazyka pid vplyvom malykh doz opioidu v kintsi 6 i 8 tyzhniv (eksperymentalne doslidzhennia). Biomedical and Biosocial Antropology. 2013;2:13-9. [in Ukrainian].
 9. Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuIa, Yakymiv NIa, Fitkalo OS, vynakhidnyky; Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, patentovlasnyk. Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv. Patent Ukrainy № 76564. 2013 Sich 10.[in Ukrainian].
 10. Pidvalna UIe. Morfometrychna kharakterystyka perebudovy sudynnoi obolonky ochnoho yabluka pid vplyvom nalbufinu. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny. 2013;8(3):94-7. [in Ukrainian].
 11. Popyk PM, Mateshuk-Vatseba LR. Ultrastrukturna orhanizatsiia endokrynnoi chastyny ta hemomikrotsyrkuliatornoho rusla pidshlunkovoi zalozy za umov dovhotryvaloho vplyvu opioidu v eksperymenti. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2015;14(2(52):72-6. [in Ukrainian].
 12. Eisenstein TK. Effects of opioid tolerance and withdrawal on the immune system. J. Neuroimmune Pharmacol. 2006;1:237-49. 
 13. Harapko TV, Holovatskyi AS. The features of arterial thymus at nalbuphine action. «EURICA Helth Sciences». 2016;2:31-7.
 14. Pourmotabbed A. Facilitating effects of morphine dependence on spacital leaming and memory in rat. PARU J. Pharmaceutical Sciences. 2007;15(3):156-61.
 15. Rosenblum A, Marsch LA, Joseph H, Portenoy RK. Opioids and the treatment of chronic pain: controversies, current status, and future directions. Exp. Clin. Psychopharmacol. 2008;16(5):405-16. 
 16. Trigub MM, Bogdanova NG, Kolpakov AA. Effect of peripheral opioid receptor agonists on depressive activity of ethanol. Bull. Exp. Biol. Med. 2014;156(6):778-80.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (142), 2018 год, 270-274 страницы, код УДК 611.428:599.23:612.014.46:615.212.7

DOI: