Ерошенко Г. А., Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Ячминь А. И., Тимошенко Ю. В., Лисаченко О. Д.

ВЛИЯНИЕ ЭФИРА МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА


Об авторе:

Ерошенко Г. А., Шевченко К. В., Крамаренко Д. Р., Ячминь А. И., Тимошенко Ю. В., Лисаченко О. Д.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В работе приведены данные современных литературных источников о влиянии 1 % эфира метакриловой кислоты на морфофункциональное состояние органов полости рта. Несмотря на значительный прогресс в развитии новейших технологий и совершенствования материалов для изготовления съемных зубных протезов, альтернативы акриловым пластмассам, доступным по цене и с хорошими эстетическими качествами, пока нет. В то же время, в научной литературе имеются многочисленные данные о токсических эффектах полимерных материалов на здоровье человека в процессе их эксплуатации. Определение влияния эфира метакриловой кислоты на морфофункциональное состояние органов полости рта требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова:

1 % эфир метакриловой кислоты, полость рта.

Список цитируемой литературы:

 1. Yeroshenko GA, Kramarenko DR, Semenova AK, Tymoshenko YuV, Herasymenko SB. Vykorystannia metylovoho efiru metakrylovoi kysloty v suchasnii stomatolohii. Svit medytsyny ta biolohii. 2017;2(60):179-83. [in Ukrainian].
 2. Ellenkhorn MDzh. Medytsynskaia toksykolohyia. M.: Medytsyna; 2003. 2:737-56. [in Russian].
 3. Kuz HM, Dvornyk VM, Kuz VS. Vplyv znimnykh proteziv na tkanyny proteznoho lozha. Innovatsiini tekhnolohii – v stomatolohichnu praktyku: Materialy III (X) zizdu Asotsiatsii stomatolohiv Ukrainy. Hol. red. Kosenko KM; MOZU, Asotsiatsiia stomatolohiv Ukrainy. Poltava: Dyvosvit; 2008. s. 398-9. [in Ukrainian].
 4. Costa YM, Porporatti AL, Hilgenberg-Sydney PB. Deep pain sensitivity is correlated with oral-health-related quality of life but not with prosthetic factors in complete denture wearers. J Appl Oral Sci. 2015;23(6):555-61.
 5. Miranda BB, Dos Santos МВ, Marchini L. Patients’ perceptions of benefits and risks of complete denture therapy. J Prosthodont. 2014;23(7): 515-20.
 6.  Tada S, Allen PF, Ikebe K. Impact of periodontal maintenance on tooth survival in patients with removable partial dentures. J Clin Periodontol. 2015;42(1):46-53.
 7. Gantait S, Bhattacharyya J, Das S. Comparative assessment of the effectiveness of different cleaning methods on the growth of Candida albicans over acrylic surface. Contemp Clin Dent. 2016;7(3):336-42.
 8. Doroshenko OM. Tsytotoksychna diia metylovoho efiru metakrylovoi kysloty zi zshyvahentom. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia. 2009;8:13-4. [in Ukrainian].
 9. Yeroshenko GA, Senchakovych YuV, Kazakova KS, Bilash SM. Vplyv metakrylatu na funktsiiu slynnykh zaloz. Svit medytsyny ta biolohii. 2014;1(43):181-5. [in Ukrainian].
 10. Yeroshenko GA, Semenova AK, Hasiuk NV, Tsukanov DV. Kharakterystyka klitynnoho skladu mazkiv zi spynky yazyka liudyny pry naiavnosti znimnykh plastynkovykh proteziv. Svit medytsyny ta biolohii. 2015;4(54):66-9. [in Ukrainian].
 11. Shuturmynskyi VH. Klynycheskaia otsenka prymenenyia semnikh plastynochnykh protezov pry neperenosymosty akrylovikh plastmass, yzghotovlennikh yz sopolymera polypropylena. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2015;3:50-4. [in Russian].
 12. Mohammed QR, Smile DJ. Evaluation of some of the clinical variables affecting patient’s satisfaction with removable partial dentures. Smile Dental Journal. 2009;4(3):8-11.
 13. Romanova YuH, Novytskaia YK, Vyt VV. Deistvye metylmetakrylata na slyzystuiu obolochku polosty rta (morfolohycheskoe yssledovanye). Eksperymentalna i klinichna medytsyna. 2012;4:50-3. [in Russian].
 14. Tytov PL, Moiseichyk PN, Bohdan HP. Allerhycheskye reaktsyy y neperenosymost materyalov, yspolzuemikh v klynyke ortopedycheskoi stomatolohyy. Sovr. stomatolohyia. 2010;1:48-52. [in Russian].
 15. Bauer A, Wollina U. Denture-induced lacal and systemic reactions to acrylate. Allergy. 2008;63:722-3.
 16. Senchakovych YuV, Yeroshenko GA. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkuliatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shchuriv pry eksperymentalnii hiposalivatsii. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014;3(112):275-8. [in Ukrainian].
 17. Novytskaia YK, Vyt VV. Patomorfolohycheskye yzmenenyia podnyzhnecheliustnikh sliunnыkh zhelez kris v uslovyiakh eksperymentalnoi hyposalyvatsyy. Visnyk stomatolohii. 2012;4:5-8. [in Russian].
 18. Romanova YuH, Ulianov VA, Breus VE. Otsenka sostoianyia slyzystoi obolochky polosty rta kris pod vozdeistvyem monomera metylmetakrylata y stomatolohycheskoho helia «Profyal». Odeskyi medychnyi zhurnal. 2014;3(143):34-40. [in Russian].
 19. Doroshenko OM. Vplyv metylovoho efiru metakrylovoi kysloty na rezystentnist kapiliariv slyzovoi obolonky porozhnyny rota shchuriv. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia. 2013;3(34):98-9. [in Ukrainian].
 20. Pervov YuIu. Vlyianye semnikh akrylovikh zubnykh protezov na ymunnii homeostaz slyzystoi obolochky polosty rta v zavysymosty ot prymeniaemikh materyalov y konstruktsyi. Kazanskyi medytsynskyi zhurnal. 2012;93(3):227-30. [in Russian].
 21. Trezubov VV, Kosenko HA. Kachestvennaia kharakterystyka semnikh plastynochnikh zubnikh protezov s termoplastycheskymy bazysamy. Ynstytut stomatolohyy. 2011;21:58-9. [in Russian].
 22. Chyzhov YuV, Maskadinov LE, Maskadinov EN. Kontrol soderzhanyia svobodnikh akrylovikh monomerov v otechestvennikh bazysnikh plastmassakh semnikh zubnikh protezov (eksperymentalnoe yssledovanye). Sybyrskoe medytsynskoe obozrenye. 2015;6(96):69-73. [in Russian].
 23.  Iazikova EA, Tunykova LN. Otsenka kachestva semnikh plastynochnikh protezov. Medytsyna v Kuzbasse. 2011;3:57-60. [in Russian].
 24. Voronov YA. Obosnovanye optymalnoi tolshchyni pokrityia «pantsyr» yz karbyda kremnyia pry yzuchenyy eho barernoi funktsyy. Rossyiskyi stomatolohycheskyi zhurnal. 2015;3:9-12. [in Russian].
 25. Kharchenko OA, Balan HM, Kharchenko TF. Neblahopryiatnie effekti polymernikh materyalov, yspolzuemikh v medytsynskoi praktyke (sovremennie aspekti). Suchasni problemy toksykolohii. 2012;1:6-15. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 том 1 (153), 2019 год, 23-26 страницы, код УДК 611.31+616.31]547.271./29

DOI: