Шаторная В. Ф., Гарец В. И., Кононова И. И., Слесаренко Е. Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЭМБРИОГЕНЕЗ У КРЫС


Об авторе:

Шаторная В. Ф., Гарец В. И., Кононова И. И., Слесаренко Е. Г.

Рубрика:

МОРФОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Целью исследования было проведение сравнительного анализа эмбриотоксичности ацетата свинца и хлорида кадмия при внутрижелудочном введении в эксперименте на крысах при изолированном введении и при комбинации с цитратом селена. При введении низких доз ацетата свинца или хлорида кадмия в течение всего периода беременности крыс рассчитывали показатели количества эмбрионов на 1 самку, доимплантационную, постимплантационную и общую эмбриональную смертность. Для решения поставленной задачи получали самок с датированным сроком беременности и с первого дня проводили влияние солями тяжелых металлов в низких дозах, на 20-е сутки эмбриогенеза проводили оперативный забой. В обеих опытных группах определялся эмбриотоксический эффект, который проявлялся в снижении показателей количества живых эмбрионов и повышении показателей эмбриональной смертности. Комбинированное введение цитрата селена с солями тяжелых металлов приводит к снижению эмбриотоксического воздействия свинца и кадмия как в доимплантационный так и в постимплантационный период.

Ключевые слова:

тяжелые металлы, ацетат свинца, хлорид кадмия, цитрат селена, эмбриогенез, эмбриотоксичность

Список цитируемой литературы:

  1. Kravtsiv RY, Butsyak HA. Sumisnyy vplyv vazhkykh metaliv na orhanizm tvaryn. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytsʹkoho. 2008;10.2(37):50-6. [in Ukrainian].
  2. Lohachova LO, Tarasova TO, Kolesnyk KO. Veterynarno-hihiyenichnyy moshtorinh vazhkykh metaliv u systemi hrunt – kormy – voda – molochna produktsiya v skotarsʹkykh pidpryyemstvakh kharkivsʹkoyi oblasti za riznykh ekolohichnykh umov. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytsʹkoho. 2010;12.2(44):223-7. [in Ukrainian].
  3. Shkumbatyuk OY, Shkumbatyuk RS, Lozovytsʹka TM, Zubyk SV. Ekotoksychnyy tryvalyy vplyv kadmiyu na hematolohichni pokaznyky u shchuriv. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytsʹkoho 2010;12.3(45):201-5. [in Ukrainian].
  4. Hrebnyak MP, Hrebnyak VP, Yermachenko OB, Pavlovych LV. Zabrudnennya gruntu khimichnymy elementamy: faktory ryzyku, nehatyvnyy vplyv na zdorovya. Dovkillya ta zdorovya. 2007;3:27. [in Ukrainian].
  5. Karchauskas VYu, Kotyuzhynskaya SH. O nefrotoksycheskykh éffektakh razlychnykh doz khloryda kadmyya. Aktualʹni problemy transportnoyi medytsyny. 2006;2:47-9. [in Russiаn].
  6. Oberlys D, Skalʹnyy AV, Skalʹnaya MH. Patofyzyolohyya mykroélementozov. Patohenez. 2016;14(2):20-7. [in Russiаn].
  7. Trakhtenberh YM. Tyazhelye metally kak khymycheskye zahryaznytely proyzvodstvennoy y okruzhayushchey sredy. Dovkillya ta zdorov’ya. 1997;2:48-51. [in Russiаn].
  8. Trakhtenberh IM. Svyntseva nebezpeka v Ukrayini. Naukovyy zhurnal MOZ Ukrayiny. 2013;3:50-60. [in Russiаn].
  9. Serdyuk AM, Belytskaya ÉN, Paranʹko NM, Shmatkov HH. Tyazhelye metally vneshney sredy y ykh vlyyanye na reproduktyvnuyu funktsyyu zhenshchyn. Dnepropetrovsk: ART-PRESS; 2004. 148 s. [in Russiаn].
  10. Shatorna VF. Eksperymentalʹne doslidzhennya embriotoksychnosti atsetatu svyntsyu ta nanozolota. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2013;2(2):154-9. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 том 1 (153), 2019 год, 242-245 страницы, код УДК 611.12-034:591.33-092.9

DOI: