Сакевич В. Д., Трибрат Т. А., Ляховская Н. В., Сакевич В. И., Редчиц И. В.

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ. ГОМЕОРЕЗ КАК ПРЕДИКТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА


Об авторе:

Сакевич В. Д., Трибрат Т. А., Ляховская Н. В., Сакевич В. И., Редчиц И. В.

Рубрика:

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Статья освещает принципы комплексной гериатрической оценки междисциплинарного диагностического процесса, направленного на разработку плана лечения, долговременного наблюдения и поддержки человека пожилого возраста. Рассмотрен гомеорез как «траектория изменения состояния физиологических систем, всего организма в течении жизни». Определение гомеореза позволяет прогнозировать возрастное развитие, его естественное, ускоренное или замедленное старение. Особое внимание уделено возрастным особенностям функционирования различных органов и систем. Обоснована необходимость комплексной гериатрической оценки для составляения индивидуального плана ведения пациента, реализация которого возможна при объединенных усилиях гериатра и команды медицинских специалистов, родственников, работников социальной службы. Акцентировано внимание на здоровом старении. Его определении, как процесса развития и поддержания функциональной способности для обеспечения благосостояния в пожилом возрасте. Определены многочисленные направления и пути для практических мероприятий по содействию здоровому старению с другом общей целью: довести до максимума функциональную способность.

Ключевые слова:

комплексная гериатрическая оценка, гомеорез, пожилой возраст, компоненты комплексной гериатрической оценки, здоровое старение, гериатрическая помощь.

Список цитируемой литературы:

 1. World economic and social survey 2007: development in an ageing world. New York: United Nations; 2007. Available from: http://www. un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/2007wess
 2. Safarova GL. Demografiya stareniya: sovremennoye sostoyaniye i prioritetnyye napravleniya issledovaniy. Uspekhi gerontologii. 2009;1(22):49- 59. [in Russian].
 3. Kirkwood TB. A systematic look at an old problem. Nature. 2008 Feb 7;451(7179):644-7. DOI: http:// dx.doi.org/10.1038/451644a PMID: 18256658
 4. Stan zdorov’ya ta medychne obsluhovuvannya litnikh lyudey. Dosvid, problemy ta perspektyvy nadannya medyko-sotsialʹnoyidopomohy litnim lyudyam za kordonom i na Ukrayini. Hlavnyy vrach. 2008;7:78-92. [in Ukrainian].
 5. Ammosova YeYe. Kompleksnaya geriatricheskaya otsenka v usloviyakh doma-internata. Rossiyskiy semeynyy vrach. 2018;22(2):25-9. [in Russian].
 6. Yarygin VN, Melent’yev AS, redaktory. Rukovodstvo po gerontologii i geriatrii: klinicheskaya geriatriya. Moskva: GEOTAR-Media; 2010. 896 s. [in Russian].
 7. Kulichenko LL, Ivakhnenko IV. Kharakteristika somaticheskoy patologii u lyudey pozhilogo i starcheskogo vozrasta. Volgogradskiy nauchnomeditsinskiy zhurnal. 2012;1:88-9. [in Russian].
 8. Kojima G. Prevalence of Frailty in nursing homes: a systematic review and metaanalysis. J Am Med Dir Assoc. 2015;16:940-5.
 9. Kaydashev IP, Borzykh OA. Osnovy herontolohiyi. Chastyna 1 ta 2. Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv. Poltava: 2011. 167 s. [in Ukrainian].
 10. Kozlov SЕ, Kirshchina IA, Gabdrafikova YuS, Soloninina AV. Rational drug combinations in the treatment of vascular pathology in geriatrics. Clinical medicine. 2015;11:54-9.
 11. Kovalenko VM, Kornatsʹkyy VM, redaktor. Khvoroby systemy krovoobihu yak medyko-sotsialʹna i suspilʹno-politychna problema (Analitychnostatystychnyy posibnyk). Kyyiv; 2014. 279 s. [in Ukrainian].
 12. Tokar’ AV. Arterial’naya gipertenziya v pozhilom i starcheskom vozraste. Kiív: Zdorov’ya; 2005. 46 s. [in Russian]. ̈
 13. Iseli R, Nguyen V, Reijnierse E. Orthostatic hypotension and its association with cognitive impairment in older adults: a systematic review and meta-analysis. Ageing Research Reviews. 2018;48:122-4.
 14. Press Y, Biderman A, Peleg R. Benefits of active participation of family physicians in geriatric consultations. Geriatr Gerontol Int. 2012;12(4): 725-32.
 15. Redchyts YV, redaktor. Posobye po herontolohyy y heryatryy dlya studentov 2-3 kursa med. fakulʹteta. Poltava; 1999. 144 s. [in Russian].
 16. Hlobal strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease 2017 Report: YOLD Executive Summary. European Repiratory Journal. 2017. DOІ: 10.1183/ 13993003.00214 – 2017
 17. Nakaz MOZ Ukrayiny № 943 vid 31.10.2013 r. «Pro zatverdzhennya ta vprovadzhennya medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsiyi medychnoyi dopomohy pry hastroezofahealʹniy reflyuksniy khvorobi».Unifikovanyy klinichnyy protokol pervynnoyi, vtorynnoyi (spetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy «Hastroezofahealʹna reflyuksna khvoroba». Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh «Hastroezofahealʹna reflyuksna khvoroba». Dostupno: http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/2013_943GERX/2013_943_ykpmd_ GERX.doc [in Ukrainian].
 18. Sakevych VD, Trybrat TA, Sakevych VY, Serazhym SN, Subota EN. Metabolichnyy syndrom ta fenomen insulinorezystentnosti. Heryatrychni aspekty problemy. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2019;2.2(148):53-7. [in Ukrainian].
 19. Schluter PJ, Arnold EP, Jamieson HA. Falls and hip fractures associated with urinary incontinence among older men and women with complex needs: a national population study. Neurourol Urodyn. 2018;37(4):1336-43.
 20. Turusheva AV, Frolova YeV, Degriz ZhM. Evolyutsiya teorii starcheskoy astenii. Vestnik Severo-Zapadnogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. 2017;9(1):117-24. [in Russian].
 21. Pinchuk IYa, Chaykovsʹka VV, Stadnyuk LA, Levada OA, Pustovoyt MM, Shyryayeva MI. Aktualʹni pytannya herontopsykhiatriyi: navchalʹnyy posibnyk. Ternopilʹ: TzOV «Terno-hraf»; 2010. 432 s. [in Ukrainian].
 22. Il’ina YeS, Shalygin VA, Ivashchenko DV, Savel’yeva MI, Sinitsina II, Semenova YeP, i dr. Padeniya u komorbidnykh patsiyentov starcheskogo vozrasta pri sochetannom primenenii psikhotropnykh i kardiologicheskikh lekarstvennykh sredstv. Nervno-myshechnyye bolezni. 2019;9(1):67- 74. Dostupno: https://doi.org/10.17650/2222-8721-2019-9-1-67-74 [in Russian].
 23. Yabluchanskyy NY, Lysenko NV. Osteoporoz. V pomoshchʹ praktycheskomu vrachu. Kharʹkov: KHNU; 2011. 172 s. [in Russian].
 24. Farkhutdinova LM. Ob osnovakh kompleksnoy geriatricheskoy otsenki. Arkhiv vnutrenney meditsiny. 2019;9(4):245-52. DOI: 10.20514/2226- 6704-2019-9-4-245-252 [in Russian].
 25. Chekman IS, Byelenichev IF, Horchakova NO, Savchenko NV, Bukhtiyarova NV, Morhuntsova SA. Heriatrychna farmakolohiya. KyyivZaporizhzhya; 2015. 163 s. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (154), 2019 год, 41-47 страницы, код УДК 616-008.9:613.71/9

DOI: