Крамар С. Б., Небесна З. М., Стравска М. Я., Сорока Ю. В., Стравский Т. Я.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ЭНДОТОКСЕМИИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ И ЕЕ КОРРЕКЦИИ


Об авторе:

Крамар С. Б., Небесна З. М., Стравска М. Я., Сорока Ю. В., Стравский Т. Я.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В эксперименте на 48 морских свинках проведены биохимические исследования для определения степени эндогенной интоксикации в разные сроки после тяжелой термической травмы и в условиях коррекции. Установлено, что в стадии ранней токсемии после ожога наблюдаются пиковые значения эритроцитарного индекса интоксикации и концентрации в плазме крови молекул средней массы, которые достоверно (р <0,001) превышают показатель интактной группы животных соответственно в 1,73 раза и 1,81 раза. Применение измельченного субстрата ксенокожи способствует уменьшению степени эндогенной интоксикации и его приближения к показателям нормы в поздние сроки эксперимента.

Ключевые слова:

эндогенная интоксикация, термическая травма, криолиофилизированный ксенодермальный субстрат.

Список цитируемой литературы:

 1. Mazumber A, Patowary A. A study of pattern of burn injury cases. J Indian Acad Forensic Med. 2013;35(21):44-6.
 2. Peck MD. Epidemiology of burns throughout the world. Part I: distribution and risk factors. Burns. 2011;37:1087-100.
 3. Netiukhailo LH. Molekuly serednoi masy – markery endohennoi intoksykatsii pry eksperymentalnii opikovii khvorobi. Sovremennye problemy toksykolohyy. 2005;3:57-8. [in Ukrainian].
 4. Nykolskaia VA, Danylchenko YD, Memetova ZN. Byokhymycheskyi aspekt rassmotrenyia roly molekul srednei massy v orhanyzme. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta im. V. Y. Vernadskoho. Seryia “Byolohyia, khymyia”. 2013;26(65)1:139-45. [in Russian].
 5. Fedorov NA, Movshev BE, Nedoshyvyna RV. Ozhohovaia autoyntoksykatsyia: puti immunolohycheskoho preodolenyia. M.: Medytsyna; 1985. 256 s. [in Russian].
 6. Lyfshyts RY. Ozhohovaia toksemyia: sovremennye problemy patoheneza y klynyky. Cheliabynsk; 1986. 120 s. [in Russian].
 7.  Netiukhailo LH, Kharchenko SV, Kostenko AH. Patohenez opikovoi khvoroby (chastyna 1). Svit medytsyny ta biolohii. 2011;1:127-31. [in Ukrainian].
 8. Netiukhailo LH, Kharchenko SV, Kostenko AH. Patohenez opikovoi khvoroby (chastyna 2). Svit medytsyny ta biolohii. 2011;1:131-5. [in Ukrainian].
 9. Trubych NY, Krynytska IY. Dynamika pokaznykiv endohennoi intoksykatsii u shchuriv za umov hostroho otruiennia paratsetamolom na tli khronichnoho urazhennia soliamy kadmiiu ta svyntsiu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia “Medytsyna”. 2010;39:31-4. [in Ukrainian].
 10. Husak VK. Otsenka tiazhesty endohennoi intoksykatsyy y vybore metoda detoksykatsyonnoi terapyy u obozhzhennykh po dannym leikotsytohrammy y byokhymycheskoho monytorynha. Klyn. lab. dyahnostyka. 2000;10:36. [in Russian].
 11. Klishch IM, Tsymbaliuk AV. Stan endohennoi intoksykatsii ta pokaznykiv nespetsyfichnoho imunnoho zakhystu orhanizmu pry mistsevomu vykorystanni podribnenoho substratu liofilizovanoho ksenodermoimplantata dlia zakryttia infikovanykh opikovykh ran III-IV stupeniv v eksperymenti. Medychna khimiia. 2013;15(1):53-7. [in Ukrainian].
 12. Polykarpova AV, Perskyi EE. Sravnytelnoe yzuchenye dynamyky perekysnoho okyslenyia lypydov y antyoksydantnoi systemy pry ozhohakh razlychnoi pryrody. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: biolohiia. 2009;10(878):40-7. [in Russian].
 13. Netiukhailo LH, Babanina MY, Mishchenko AV. Vplyv preparatu “Kriokhor” na riven molekul serednoi masy v umovakh eksperymentalnoi opikovoi khvoroby. Medychna khimiia. 2004;6(3):126-7. [in Ukrainian].
 14. Umetalyeva AB, Eliasyn PA. Arkhytektonyka kozhy pry termycheskykh ozhohakh na fone prymenenyia khytozana y hyaluronovoi kysloty [Internet]. Medytsyna y obrazovanye v Sybyry. 2013;6. Dostupno: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1223 [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (154), 2019 год, 116-120 страницы, код УДК 616-018.54-008.6-02:616-001.17-085]-092.9

DOI: