Авторам

ДО ВІДОМА АВТОPIВ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ»

Журнал пройшов перереєстрацію і внесений до Переліку №6 і №7 фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальностей біологічних і медичних наук відповідно до постанови президії ДАК України від 29.09.2014 №1081. Включений до Російського індексу цитування (РІНЦ) на базі Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU та Google Scolar на базі НАукової електронної бібліотеки Cyber Leninka. Розміщений на онлайновій базі даних Index Copernicus.

У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини, а також присвячені фундаментальним проблемам біології, біохімії, фізіології, біотехнології, екології і валеології.

У зв’язку з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», у наукових стат­тях повинні бути такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (№ держреєстрації) аналіз останніх дослі­джень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стат­тя; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і пер­спективи подальших досліджень у даному напрямку.

Стаття після редагування та рецензування подається у 2-х примірниках з супровідним листом, експерт­ним заключениям, рецензією, електронним носієм або надіслана на адресу visnik.umsa@ukr.net Об’єм оригінальних і оглядових статей 8-25 сторінок тексту, включаючи список літератури, таблиці, графіки, реферати. Другий екземпляр статті підписується авторами з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої та службової адреси, номерів телефонів, дати подання до друку.

Текст і таблиці першого екземпляру статті повинні бути набраними тільки на комп’ютері (Word 6.0; 7.0 або Word 97, шрифт Times New Roman, 14 кегль з обов’язковим наданням електронного варіанту). Лист чи електронний носій повинен бути новим, а надрукований текст на принтері на білому папері, чітким шриф­том. без помарок і виправлень. Текст на електроному носієві повинен бути повним аналогом тексту на па­пері і записаний в 2-х файлах. Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі обов’язкові для морфологіч­них робіт - 9x12 см) вміщуються на сторінках статті вході викладення матеріалу або компонуються на одній сторінці. Графіки, гістограми (чорно-білі) розміщуються по тексту або компонуються на окремому листі. Сторінки не нумерувати.

Список літератури подається в порядку згадування, транслітерацієюзгідно з вимогами Ванкуверського стилю.Посилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках. 

Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради - провідними фахівцями з відповідних областейбіології та медицини.

Текст друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових букв не менше 3 мм. На початку з лівого боку друкується УДК, потім у слідуючому рядку прізвище і ініціали авторів, у наступному рядку - назва статті. З нового рядка друкується назва установи, місто. З абзацу (5 знаків) - текст статті. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і знизу 3.0 см.

Оплата за 1 сторінку матеріалу становить 70 гривень. 

Подання статті є безкоштовним.

Журнал веде перевірку всіх матеріалів на ступінь плагіату та запозичень. Статті що не пройшли перевірку до друку не допускаються.

Авторам дозволено та буде дозволятись зберігати всі авторські права без обмежень.

Журнал дозволяє повторно використовувати та змінювати вміст відповідно до ліцензії CC-BY-ND.

 

Матеріали надіслати за адресою:

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії. Контактні телефони: Полтава -  (0532) 60-96-12, 60-95-84. E-mail: visnik.umsa@ukr.net

Проніна Олена Миколаївна

Автори несуть персональну відповідальність за правильність наведеної інформації

Адреса редакції: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, УМСА, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії.