Вимоги до статей

До друку приймаються наукові статтіякі містять такі необхідні елементишифр УДК; назва статтіпрізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї статті не повинна перевищувати п'яти осіб)назву закладу та містодані про зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (із зазначенням номера держреєстрації).

Вступ:

Постановка проблеми у загальному виглядіаналіз останніх (за останні 10 років) досліджень та публікаційв яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається авторвизначення невирішених раніше частинзагальної проблеми;

Мета дослідження:

Містить 2-3 речення, в яких сформульовано яку проблему або гіпотезу вирішує автор і з якою метою.

Об’єкт і методи дослідження :

Включає в себе докладний виклад методик дослідження, апаратури, на якій воно проводилося, критерії відбору тварин і хворих, кількість і характеристику пацієнтів, з розбивкою їх за статтю та віком, якщо потрібно для дослідження. Обов'язково вказується принцип розбивки пацієнтів на групи, а також дизайн дослідження. Слід назвати всі використовувані в ході роботи лікарські препарати і хімічні речовини, включаючи їх міжнародну непатентовану (загальноприйняту) назву, дози, шляхи введення. Даний розділ повинен містити максимальну інформацію - це необхідно для подальшого можливого відтворення результатів іншими дослідниками, порівняння результатів аналогічних досліджень та можливого включення даних статті в мета-аналіз.

Тут вказується дотримання етичних принципів (як місцевих, так і міжнародних: дотримання етичних принципів Європейської конвенції із захисту хребетних тварин; Гельсінська декларація; інформовану згоду хворого). Детальніше див. «Публікаційна етика і її порушення».

Наприкінці розділу «Об`єкт і методи дослідження» виділяється підрозділ «Обробка даних», в якому вказується, якими методами обробки даних користувався автор. Якщо дослідження було рандомізованим, вказується принцип рандомізації. Середні величини наводяться у вигляді М ± m, де М - середнє арифметичне, m - стандартна помилка середнього. У тексті статті і в таблицях при вказівці достовірності бажано приводити повне значення р (р = ..., а не р <...). Коефіцієнти кореляції приводити тільки з зазначенням їх статистичної значущості, тобто зі значенням р, наприклад r = 0,435; р = 0,006.

Результати досліджень та їх обговорення :

Їх слід представляти в логічній послідовності. Ніяких літературних посилань. Дані наводяться дуже чітко, у вигляді коротких описів з графіками, таблицями та малюнками (не копіювати інформацію, тільки один спосіб представлення).

Відсотки необхідно представляти в тексті статті або таблиці, одночасно вказуючи абсолютне значення тієї величини, яка прийнята за 100%, наприклад 25% з 120 хворих. Інший спосіб - вказівка одночасно і відсотків, і абсолютних значень, наприклад: 25% (30/120) або 30 з 120 хворих (25%).

У випадку, якщо проводять послідовний перерахунок відсотків, тобто обчислюють відсоток від відсотка (відсоток від числа об'єктів дослідження в раніше описаної відсотками підгрупі), необхідно зрозуміло описати цю процедуру і представити кількості об'єктів дослідження, що приймаються послідовно за 100%.

Необхідна точність наведених значень відсотків залежить від обсягу вибірки:

Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або тлумачення цих даних, по можливості зіставити їх з даними інших дослідників. Не слід повторювати відомості, що вже були вказані в розділі «Вступ», і докладні дані з розділу «Результати». В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для клінічної практики і можливе застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

Висновки:

В одному-двох реченнях підвести підсумок виконаної роботи: що отримано, про що це може свідчити або що може означати, чому служить і які розкриває можливості. Відобразити перспективи використання результатів. Уникайте претендувати на пріоритет і посилатися на завершену роботу.

Література.

Резюме.

Українською та англійською мовою - не менше 1800 знаків без пробілів включаючи ключові слова.

Таблиці - не більше 4.

Графіки (не більше 4повинні мати чіткі калібровки по осях. Якщо наводяться кілька кривихбезпосередньо нарисунку необхідно вказати їх порядкові номери. Малюнкикрім діаграмв електронному варіанті бажано надавати в розширенні РСХфото (не більше 4- в JPEG.

Список літератури оформляється без скорочень.

Автори подаються в порядку згадування, транслітерацієюзгідно з вимогами Ванкуверського стилю.Посилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках. 

Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради - провідними фахівцями з відповідних областейбіології та медицини.

Текст друкується через 1,5 інтервал без переносіврозмір шрифту 14 у Тimes New Roman в редакторі МIСRОSOFT WORDВідступ абзацу - 1,25 см знаком табуляції. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і знизу 3.0 см. Матеріал потрібно надавати на електронну пошту - visnik.umsa@ukr.net.

На останній сторінці тексту повинні бути прізвищеім'я та по батькові автора, науковий ступінь, поштову адресу,номери телефонів (службовий, домашній) автора, з яким редакція повинна мати контакт.

Основні причини відхилення статей

1. Стаття не проходить за технічними параметрами

2. Стаття не відповідає «Цілям і завданням журналу»

3. Стаття є неповноцінною

4. Методи дослідження є незадовільними

5. Висновки не обгрунтовані в тексті статті

6. Текст статті на основі іншої роботи автора

7. Стаття незрозуміла

8. Стаття нудна

Більше інформації про вимоги до наукових статей ви знайдете на сторінці подачі статті від Elseiver, яка містить покрокову інструкцію і додаткові пояснення.