Вимоги до статей

До друку приймаються оригінальні статті та огляди літератури які відповідають вимогам оформлення та структурам наведеним нижче. Журнал рекомендує використовувати структуру Imrad під час написання наукових робіт. ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ СТАТТЯМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Текст друкується через 1,5 інтервал без переносіврозмір шрифту 14 у Тimes New Roman в редакторі МIСRОSOFT WORD.

Відступ абзацу - 1,25 см знаком табуляції. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і знизу 3.0 см. 

Матеріал потрібно надавати на електронну пошту - vpbm@pdmu.edu.ua 

Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради - провідними фахівцями з відповідних областей біології та медицини.

Оригінальні статті повинні мати наступну структуру:

1. УДК

2. Прізвище та ініціали авторів.

3. Назва статті.

4. Назва закладу, місто, держава.

5. Коротке резюме статті (має містити 200 - 250 слів, бути структурованим та включати в себе такі розділи як: Вступ, мета, матеріали і методи, результати та висновки. Під резюме слід додати ключові слова (не більше п'яти)).

6. Зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (із зазначенням назви роботи та номеру держреєстрації)

7. Вступ. (Постановка проблеми у загальному виглядіаналіз останніх (за останні 10 років) досліджень та публікаційв яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається авторвизначення невирішених раніше частин загальної проблеми;)

8. Мета дослідження.(Містить 2-3 речення, в яких сформульовано яку проблему або гіпотезу вирішує автор і з якою метою.)

9. Об'єкт і методи дослідження.

Включає в себе докладний виклад методик дослідження, апаратури, на якій воно проводилося, критерії відбору тварин і хворих, кількість і характеристику пацієнтів, з розбивкою їх за статтю та віком, якщо потрібно для дослідження. Обов'язково вказується принцип розбивки пацієнтів на групи, а також дизайн дослідження. Слід назвати всі використовувані в ході роботи лікарські препарати і хімічні речовини, включаючи їх міжнародну непатентовану (загальноприйняту) назву, дози, шляхи введення. Даний розділ повинен містити максимальну інформацію - це необхідно для подальшого можливого відтворення результатів іншими дослідниками, порівняння результатів аналогічних досліджень та можливого включення даних статті в мета-аналіз.

Тут вказується дотримання етичних принципів (як місцевих, так і міжнародних: дотримання етичних принципів Європейської конвенції із захисту хребетних тварин; Гельсінська декларація; інформовану згоду хворого). Детальніше див. «Публікаційна етика і її порушення».

Наприкінці розділу «Об`єкт і методи дослідження» виділяється підрозділ «Обробка даних», в якому вказується, якими методами обробки даних користувався автор. Якщо дослідження було рандомізованим, вказується принцип рандомізації. Середні величини наводяться у вигляді М ± m, де М - середнє арифметичне, m - стандартна помилка середнього. У тексті статті і в таблицях при вказівці достовірності бажано приводити повне значення р (р = ..., а не р <...). Коефіцієнти кореляції приводити тільки з зазначенням їх статистичної значущості, тобто зі значенням р, наприклад r = 0,435; р = 0,006. Вказати назву програми за допомогою якої проводилась статистична обробка даних.

10. Результати досліджень та їх обговорення.

Їх слід представляти в логічній послідовності. Ніяких літературних посилань. Дані наводяться дуже чітко, у вигляді коротких описів з графіками, таблицями та рисунками (не копіювати інформацію, тільки один спосіб представлення).

Відсотки необхідно представляти в тексті статті або таблиці, одночасно вказуючи абсолютне значення тієї величини, яка прийнята за 100%, наприклад 25% з 120 хворих. Інший спосіб - вказівка одночасно і відсотків, і абсолютних значень, наприклад: 25% (30/120) або 30 з 120 хворих (25%).

У випадку, якщо проводять послідовний перерахунок відсотків, тобто обчислюють відсоток від відсотка (відсоток від числа об'єктів дослідження в раніше описаної відсотками підгрупі), необхідно зрозуміло описати цю процедуру і представити кількості об'єктів дослідження, що приймаються послідовно за 100%.

Необхідна точність наведених значень відсотків залежить від обсягу вибірки:

Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або тлумачення цих даних, по можливості зіставити їх з даними інших дослідників. Не слід повторювати відомості, що вже були вказані в розділі «Вступ», і докладні дані з розділу «Результати». В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для клінічної практики і можливе застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

11. Висновки.

В одному-двох реченнях підвести підсумок виконаної роботи: що отримано, про що це може свідчити або що може означати, чому служить і які розкриває можливості. Відобразити перспективи використання результатів. Уникайте претендувати на пріоритет і посилатися на завершену роботу.

12.Перспективи подальших досліджень.

13. Література. 

Список літератури оформлюється без скорочень.

Посилання на літературу в тексті подається в порядку згадування  [1,2,3,4,5....] цифрами у квадратних дужках. В списку літератури українськомовні джерела подаються в транслітерованому вигляді з відповідним позначенням в кінці джерела [in Ukranian], англомовні джерела не транслітеруються. Література оформлюється згідно з вимогами Ванкуверського стилю

14. Резюме українською мовою (не менше 1800 знаків без пробілів включаючи ключові слова).

15. Резюме англійською мовою (не менше 1800 знаків без пробілів включаючи ключові слова).

16. Вказати прізвище та ім'я авторів латиницею, номера ORCID  кожного автора та їх внесок до статті згідно нижче приведеному розподілу:

A - концепція роботи та дизайн.

В - збір та аналіз даних.

С - відповідальність за статистичний аналіз.

D - написання статті.

Е - критичний огляд.

F - остаточне затвердження статті.

17. Адреса кореспонденції: ПІБ автора, установа, повна адреса установи, номер телефону та адреса електронної пошти. На цю адресу будуть надсилатись зауваження та інформація, що до прийняття статті до друку.

18. В кінці статті автор має вказати інформацію, що до відсутності конфлікту інтересів.

 

Оглядові статті повинні мати наступну структуру:

1. УДК

2. Прізвище та ініціали авторів.

3. Назва статті.

4. Назва закладу та місто.

5. Коротке резюме статті (має містити 200 - 250 слів, бути структурованим та включати в себе такі розділи як: Вступ, мета, основна частина та висновки. Під резюме слід додати ключові слова (не більше п'яти).

6. Зв'язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (із зазначенням номера держреєстрації)

7. Вступ. (Постановка проблеми у загальному виглядіаналіз останніх (за останні 10 років) досліджень та публікаційв яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається авторвизначення невирішених раніше частинзагальної проблеми;)

8. Мета дослідження.(Містить 2-3 речення, в яких сформульовано яку проблему або гіпотезу вирішує автор і з якою метою.)

9. Основна частина.

11. Висновки.

В одному-двох реченнях підвести підсумок виконаної роботи: що отримано, про що це може свідчити або що може означати, чому служить і які розкриває можливості. Відобразити перспективи використання результатів. Уникайте претендувати на пріоритет і посилатися на завершену роботу.

12.Перспективи подальших досліджень (Вказати, що автор планує досліджувати в даному напрямку)

13. Література. 

Список літератури оформлюється без скорочень.

Автори подаються в порядку згадування, транслітерацієюзгідно з вимогами Ванкуверського стилюПосилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках. 

14. Резюме українською мовою (не менше 1800 знаків без пробілів включаючи ключові слова).

15. Резюме англійською мовою (не менше 1800 знаків без пробілів включаючи ключові слова).

16. ORCID та прізвища кожного автора:

Вказати прізвище та ім'я авторів латиницею, номера ORCID  кожного автора та їх внесок до статті згідно нижче приведеному розподілу:

A - концепція роботи та дизайн.

В - збір та аналіз даних.

С - відповідальність за статистичний аналіз.

D - написання статті.

Е - критичний огляд.

F - остаточне затвердження статті.

17. Адреса кореспонденції: ПІБ автора, установа, повна адреса установи, номер телефону та адреса електронної пошти. На цю адресу будуть надсилатись зауваження та інформація, що до прийняття статті до друку.

18. В кінці статті автор має вказати інформацію, що до відсутності конфлікту інтересів.

Основні причини відхилення статей

1. Стаття не проходить за технічними параметрами

2. Стаття не відповідає «Цілям і завданням журналу»

3. Стаття є неповноцінною

4. Методи дослідження є незадовільними

5. Висновки не обгрунтовані в тексті статті

6. Текст статті на основі іншої роботи автора

7. Стаття незрозуміла

8. Стаття нудна

Більше інформації про вимоги до наукових статей ви знайдете на сторінці подачі статті від Elseiver, яка містить покрокову інструкцію і додаткові пояснення.